Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)

podnikatele 

jméno a příjmení: Josef Novotný
IČ: 742 12 362
sídlo: Jirkovská 5047, 430 04 Chomutov
Zapsán v živnostenském rejstříku

provozující internetový obchod s názvem
Profi-Darky dostupný na www.profi-darky.cz

k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

Gadgets House s.r.o., IČ: 242 80 071,
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465,
zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále jen „Prodávající“), na straně jedné, a

Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“), na straně druhé,
(dále společně „Smluvní  strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“). 

1. POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech: 

E-mail                               - textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě
                                            elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém
                                            zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;

E-shop                             - internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru
                                            a objednání Zboží Koncovým zákazníkem;

GDPR                               - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Kupní smlouva                - smlouva podle §2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím
                                            prostřednictvím E-shopu;

Kupující                           - je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího prostřednictvím Stránek Zprostředkovatele

Košík                               - funkcionalita E-shopu, která je automaticky generována Uživatelem tím, že přidává nebo odebírá Zboží;

Občanský zákoník          - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednávka                     - dokončená transakce Koncovým zákazníkem s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke Zboží,
                                            obvykle ukončená stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje                 - jakékoli informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Spotřebitel                     - je každý kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;

Stránky                           - se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem,
                                          dostupné na adrese www.profi-darky.cz.

Uživatelský účet            - účet k E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace
                                          objednávek kupujícím;

Uživatelské údaje          - osobní údaje o kupujícím, který se registroval k Uživatelskému účtu a další údaje týkající se
                                          zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí.

Webové rozhraní           - je soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci
                                          webové aplikace E-shopu;

Zprostředkovatel          - podnikatel, který zprostředkovává Uživatelům Stránek uzavření kupní smlouvy o zboží s
                                         Prodávajícím, a to v prostředí E-shopu;

Zboží                              - jsou výrobky a nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících

 2. PŘEDMĚT VOP

    2.1 Předmětem těchto Obchodních podmínek je úprava práv a povinností při vzniku zprostředkované Kupní smlouvy
          uzavřené v prostředí E-shopu Zprostředkovatelem na účet a ve prospěch Prodávajícího.

    2.2 Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté Objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci Prodávajícímu.

3. INFORMACE SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

    3.1. Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží.
    3.2. Odstoupení od smlouvy použije reklamační formulář, nebo zašle na svoje náklady Prodávajícímu na adresu sídla
           společnosti Prodávajícího.
Je přitom povinen uvést číslo svého bankovního účtu.
    3.3. Vzor odstoupení od smlouvy :
           odkaz na http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_pravni_vzory/sb0143_2013.pdf
           nebo zde: http://cl.ly/1e0W0X033c3p
    3.4. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,

           než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží.
    3.5. Ceny Zboží jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dodání se liší podle zvolené metody platby a dodání Zboží.


4. KUPNÍ SMLOUVA

    4.1. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Koncovému Zákazníkovi.

    4.2. Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil) v uživatelském prostřední E-shopu, kde
           je vložil do Košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu.
    4.3. Kupní cena je splatná před Dodáním zboží nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.
    4.4. Kupující si může na Stránkách ve svém webovém rozhraní při tvorbě Objednávky zvolit způsob platby kupní ceny Prodávajícímu.
    4.5. Prodávající je oprávněn volbu Kupujícího omezit i bez udání důvodu.
    4.6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; §2097 Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.
    4.7. Kupující je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky.
    4.8. Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených možností v E-shopu. Kupující je povinen uhradit náklady na
           provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby.
    4.9. Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a včas.
    4.10. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v přiměřené lhůtě od provedení platby nebo ukončení objednávky,
             pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou pouze orientační.
    4.11. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávku ve webovém rozhraní Stránek Zprostředkovatele.
    4.12. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
             4.12.1. Objednávce (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní E-shopu),
             4.12.2. kupní ceně a způsobu její úhrady,
             4.12.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
             4.12.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
    4.13. Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „objednat“, nebo jiné obdobné tlačítko,
             kterým se objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se prodávajícímu.

    4.14. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není
             povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. § 1732 odst. 2 Občasnkého zákoníku se nepoužije.
    4.15. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupujícího.
    4.16. Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího uzavření smlouvy písemně či telefonicky,
             či doplnění informací od Kupujícího, a to i poté, co byla objednávka Prodávajícím potvrzena.
    4.17. Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.
    4.18. Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET
   

    5.1. Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým Zprostředkovatel
           na jejich žádost uživatelský účet zřídí.
    5.2. Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení uživatelského účtu svoje pravdivé a
           aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v uživatelském účtu u každé objednávky
           zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.
    5.3. Zprostředkovatel má právo Uživateli přístup ke službám E-shopu a k jeho uživatelskému účtu dle vlastního uvážení
           zcela omezit, a to i bez předchozího oznámení.
    5.4. Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí
           daných v prostředí E-shopu a vyjádřených na webovém rozhraní. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje
           k uživatelskému účtu třetí osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy
           způsobené prozrazením hesla Uživatelem k uživatelskému účtu třetím osobám.

6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

    6.1. Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního
           doručovatele. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.
    6.2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností uvedených webovým rozhraním Stránek.
    6.3. Vykonáním volby Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.
    6.4. Prodávající může od Kupujícího požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po potvrzení Objednávky.
           Nedojde-li k dohodě, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
    6.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
           uvedeno v objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním
           zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
    6.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
           závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující
           převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat
           s přepravcem protokol o poškození zásilky. Zároveň je kupující povinen neprodleně nahlásit poškození zásilky
           prostřednictvím webové stránky reklamacniformular.cz
   6.7. Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena zvlášť webovým rozhraním Stránek.

7. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

    7.1. Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to i tak, že
           oznámí Zprostředkovateli, že Zboží nemůže dodat. Zprostředkovatel o tom neprodleně informuje Koncového
           zákazníka Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od Kupní smlouvy Kupujícímu.

8. ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A REKLAMACE

    8.1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky

           Prodávajícího reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího.
    8.2. Zprostředkovatel koupě je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a
           povinnosti smluvní strany koupě zejména k plnění nároků z vad zboží.
    8.3. Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad.
    8.4. Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou
           dána Občanským zákoníkem.
    8.5. Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží.
    8.6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho
           povinnosti v případě vadného plnění.
    8.7. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů
           Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez
           zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.
    8.8. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je
           jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být
          vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci
          nedohodnou na delší lhůtě.


9. POUČENÍ KUPUJÍCÍCH SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

    9.1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného

           výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem (dále také jako "Spotřebitel").
    9.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne
           převzetí zboží,jde –li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne
           převzetí poslední dodávky zboží.
    9.3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy
          9.3.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
          9.3.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
          9.3.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
          9.3.4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
          9.3.5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
                    souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy
                    sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
    9.4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž
           Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
    9.5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně
           informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez
           uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici.
    9.6. Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Kupující jako spotřebitel
           nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží..
    9.7. Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky,
           které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal),
           a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.
    9.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého sídla. Informaci o vyřízení
           stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

    10.1. Stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

             E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se ke Stránkám.
    10.2. Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k
             takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    11.1. Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.

    11.2. Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.
             Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím byly upraveny ve Smlouvě společných správců.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    12.1. Použitím Stránek Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

    12.2. Koncový zákazník, který je mladší 16 let, dává užitím Stránek Zprostředkovateli najevo, že si opatřil potřebný
             souhlas svých zákonných zástupců k právnímu jednání s Prodávajícím a E-shopem.
    12.3. Koncový zákazník, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů jen tehdy,
             pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.
    12.4. Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.
    12.5. Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy nese Zprostředkovatel, vyjma nákladů
             Uživatele na vlastní internetové připojení při užití Stránek.
    12.6. Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
             účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
             Pokračováním v používání Stránek však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.
    12.7. Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou :
             Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz , Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz,
             Živnostenské úřady;
             Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce.  Podmínky jsou
             zveřejněny na jejích internetových stránkách. 
             Email:  adr@coi.czInternetová adresa: www.coi.cz,  formulář: adr.coi.cz   
    12.8. Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR 

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování:

Prodávající – prodávajícím je společnost:

Gadgets House s.r.o.,
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Všechny reklamace zasílejte na adresu:
Gadgets House, s.r.o.  /  Černokostelecká 2246  /  Hala A  /  251 01 Říčany

kontakt na prodávajícího: 
objednavky@dropshipping.cz / tel: 226 284 252 / reklamace: http://www.reklamacniformular.cz

adresa elektronické pošty a kontakt na zprostředkovatele: 
info@profi-darky.cz  telefon: 733 363 389

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.05.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ke stažení:

Aktuální obchodní podmínky ke stažení v PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VZOROVÉ OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE 14 DENNÍ LHŮTĚ 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát: Gadgets House s.r.o., náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 192465, IČ: 242 80 071. 

adresa elektronické pošty a kontakt na prodávajícího: 
objednavky@dropshipping.cz / tel: 226 284 252 / reklamace: http://www.reklamacniformular.cz

Všechny reklamace zasílejte na adresu:
Gadgets House, s.r.o.  /  Černokostelecká 2246  /  Hala A  /  251 01 Říčany

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

Datum objednání:

 


Datum obdržení:

 


Jméno a příjmení spotřebitele:


Adresa spotřebitele:


Podpis spotřebitele:    ---------------------------------------      Datum: --------------------------------------------